สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.กมล โอศิริ
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๗๕ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 39 นาย

ชั้นประทวน :จำนวน ๑24 นาย
ที่ตั้ง :
๑๓๐ ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร : ๐๓๘ – ๕๑๑๑๑๑
โทรสาร :๐-3851-1662
พื้นที่รับผิดชอบ : ๓๗๕ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : ๑๔๗,๕๒๕ คน

 
สภ.บางปะกง
หัวหน้าสถานี :พ.ต.อ.ประเสริฐ โตศักดิ์สิทธ์
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๕๐ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 24 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 71 นาย
ที่ตั้ง : ๙๑/๔ ม. ๑๘ ถ.บางนา-ตราด ต.บางปะกง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
โทร : ๐๓๘ – ๕๓๑๑๑๑
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๓๒๑๑๑
พื้นที่รับผิดชอบ : ๒๕๘ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : ๘๓,๓๔๖ คน
สภ.บางน้ำเปรี้ยว
หัวหน้าสถานี :พ.ต.อ.ธณวัฒน์ พูลสวัสดิ์
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๒๗ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 12 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 41 นาย
ที่ตั้ง : ๗๕ ม. ๒ ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐
โทร : ๐๓๘ – ๕๘๑218
โทรสาร : ๐๓๘ – ๕๘๑219
พื้นที่รับผิดชอบ : ๒๙๙.๗ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : ๔๒,๐๖๕ คน
 
สภ.บ้านโพธิ์
หัวหน้าสถานี :พ.ต.อ.ชิตพล ยืนยาว
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๒๓ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 12 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 44 นาย
ที่ตั้ง : ๑๔๘ ม. ๑ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐
โทร : ๐๓๘ – ๕๘๗๑๑๑
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๘๗๑๑๒
พื้นที่รับผิดชอบ : ๑๘๕.๑๔ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : ๒๕,๐๖๑ คน
สภ.พนมสารคาม
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.เสถียร เหลาเกิ้มหุ่ง
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๔๔ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 26 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 57 นาย
ที่ตั้ง :๑๑๒๓ ม. ๑ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
โทร : ๐๓๘ – ๕๕๑๕๖๑
โทรสาร : ๐๓๘ – ๕๕๑๖๖๖
พื้นที่รับผิดชอบ : ๒๙๑.๑๑ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : ๕๒,๔๘๕ คน
 
สภ.บางคล้า
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.ณฐกร คุ้มทรัพย์
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๓๖ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 18 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 51 นาย
ที่ตั้ง : ๓๙ ถ.เทศบาลพัฒนา ๑ ต.บางคล้า อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐
โทร :๐๓๘ – ๕๔๑๑๑๑
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๔๑๑๑๑ ต่อ ๔๐๐
พื้นที่รับผิดชอบ :๒๒๗.๘๙ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๔๕,๒๒๙ คน
สภ.สนามชัยเขต
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๒๕ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 9 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 37 นาย
ที่ตั้ง :๑๘๑/๓๒ ม. ๔ ต.คู้ยายหมี
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
โทร :๐๓๘ – ๕๙๗988
โทรสาร : ๐๓๘ – ๕๙๗๙๘๘
พื้นที่รับผิดชอบ : ๘๓๓ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร : ๕๔,๘๗๑ คน
 
สภ.แปลงยาว
หัวหน้าสถานี :พ.ต.อ.บุญส่ง ปีกขุนทด (รรท.ผกก.)
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๒๙ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 15 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 39 นาย
ที่ตั้ง : ๕๑/๗๒ ม. ๔ ต.วังเย็น
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐
โทร :๐๓๘ – ๕๘๙๑๑๑
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๘๙๔๖๓
พื้นที่รับผิดชอบ :๒๓๗.๒๓ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๓๗,๕๘๕ คน
สภ.ราชสาส์น
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๑๖ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 7 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 22 นาย
ที่ตั้ง :๙๙ ม. ๒ ต.บางคา
อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
โทร :๐๓๘– ๕63110
โทรสาร :๐๓๘ – 589463
พื้นที่รับผิดชอบ :๑๓๔.๙ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๑๒,๖๖๗ คน
 
สภ.ท่าตะเกียบ
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.วัสสพันธ์ ศิริกุลกมลฉัตร
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๑๖ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 6 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 29 นาย
ที่ตั้ง :๓๔๐ ม. ๔ ต.ท่าตะเกียบ
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
โทร :๐๓๘ – ๕๐๘๑๙๑
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๐๘๑๙๒
พื้นที่รับผิดชอบ :๑,๐๘๔ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๔๓,๙๒๔ คน
สภ.คลองเขื่อน
หัวหน้าสถานี :พ.ต.อ.จิณวัตร ก้อนทองดี
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๑๖ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 7 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 25 นาย
ที่ตั้ง :๑๑๕/๑๗ ม. ๒ ต.คลองเขื่อน
อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร :๐๓๘ – ๕๐๙๑๑๑
โทรสาร : ๐๓๘ – ๕๐๙๒๕๓
พื้นที่รับผิดชอบ : ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๑๓,๖๑๓ คน
สภ.ฉิมพลี
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.กิตติพัฒน์ พงษ์พนัส
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๑๖ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 1 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 20 นาย
ที่ตั้ง :๑ ม. ๑๘ ต.ดอนฉิมพลี
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๗๐
โทร :๐๓๘ – ๕๘๕๑๑๘
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๘๕๑๒๓
พื้นที่รับผิดชอบ :๑๗๕.๘ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๒๕,๔๗๓ คน
สภ.เขาหินซ้อน
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.พูนชัย ชูรัตน์
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๒๐ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 7 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 33 นาย
ที่ตั้ง :๓๓๙ ม.๒ ถนนสาย ๓๐๔ ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
โทร :๐๓๘ – ๕๙๙๑01
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๙๙๑๐๐
พื้นที่รับผิดชอบ :๑๙๑.๖๘ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๑๓,๒๑๑ คน
 
สภ.แสนภูดาษ
หัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๒๓ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 7 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 44 นาย
ที่ตั้ง : ๑๒ ม. ๓ ต.แสนภูดาษ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐
โทร :๐๓๘ – ๕๗๗๑๑๑
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๗๗๑๑๑
พื้นที่รับผิดชอบ : ๗๐.๘๖ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๑๘,๔๒๓ คน
สภ.วังคู
หัวหน้าสถานี :พ.ต.อ.จิราวัฒน์ ศรีพัฒนสิทธิการ
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๑๐ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 4 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน ๑8 นาย
ที่ตั้ง :๑๑๓ ม. ๘ ต.ทุ่งพระยา
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
โทร :๐๓๘ – ๕๕๒๔๒๘
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๕๒๔๒๘
พื้นที่รับผิดชอบ :๓๓๗ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๑๕,๒๔๕ คน
 
สภ.บางขนาก
หัวหน้าสถานี :พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ม่วง
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๑๒ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 5 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน 21 นาย
ที่ตั้ง :ม. ๒ ต.บางขนาก
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๕๐
โทร :๐๓๘ – ๕49991
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๒๔๓55
พื้นที่รับผิดชอบ :๙๐.๔ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๑๑,๖๓๗ คน
สภ.สาวชะโงก
หัวหน้าสถานี :พ.ต.ท.สุธี จันทนา สว.(สอบสวน) รรท.สว.สภ
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๑๒ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 8 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน ๑6 นาย
ที่ตั้ง :๕๐ ม. ๑ ต.บางสวน
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐
โทร :๐๓๘ – ๕๘๔๔๒๓
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๘๔๔๒๓
พื้นที่รับผิดชอบ :๑๙.๖๙ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๕,๕๖๘ คน
 
สภ.หนองแหน
หัวหน้าสถานี :พ.ต.ท.วุฒิชัย จิตไพบูย์
จำนวนข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร :
จำนวน ๑๐ นาย
ตำแหน่ง(ด.ต. เลื่อนไหล):จำนวน 2 นาย
ชั้นประทวน :จำนวน ๑3 นาย
ที่ตั้ง : ๑๐๕ ม.๗ ต.หนองแหน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
โทร :๐๓๘ – ๕๔๗๒๒๒
โทรสาร :๐๓๘ – ๕๘๔๔๒๓
พื้นที่รับผิดชอบ :๗๓ ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร :๙,๔๑๐ คน
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
99/2 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ : 038-088165-169 แฟกซ์ : 038-511-187 อีเมล์ : [email protected]
http://www.chachengsao.police.go.th